Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2018

hahaha-no
2183 d01f 500
Reposted fromhepi hepi viakatt katt

March 30 2018

hahaha-no
1225 ed34 500
hahaha-no
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares viaepidemic epidemic
hahaha-no
(…) ważniejsze jest to, by kobieta była szczęśliwa niż wierna. Ponieważ kobieta szczęśliwa nie zdradza.
— Fabio Volo - "Czekam na ciebie całe życie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianondiscovery nondiscovery

November 02 2017

hahaha-no

Gdy ktoś się z kimś nie umówi, a chciałby się z nim spotkać, będzie przychodził każdego dnia, o tej samej godzinie, w miejsce, w którym się kiedyś spotykali. Jakby samo miejsce było w stanie sprawić, że ten ktoś przyjdzie. To jest złudna wiara, że miejsca są trwalsze od czasu i śmierci.

— Wiesław Myśliwski 'Traktat o łuskaniu fasoli'
Reposted fromrichardth richardth
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viayourhabit yourhabit
hahaha-no
7133 7556
Reposted fromagridoce agridoce viayourhabit yourhabit
1970 e0ed 500
Reposted fromGrawlyx Grawlyx viakerosine kerosine
hahaha-no
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!...
— Michaił Bułhakow
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaaliciaem aliciaem
4331 1fd5 500
Reposted frompeekadora peekadora vialubisztosuko lubisztosuko
hahaha-no
hahaha-no
6133 70ad
Reposted fromdailylife dailylife viachaveleh chaveleh
4778 5e1c

itcuddles:

Comet (2014)

I’m probably gonna fall in love with you.”

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viawastedtime wastedtime
hahaha-no
9488 4af7 500
Reposted fromkaiee kaiee viav3bso v3bso
hahaha-no
Reposted fromFlau Flau viasiostra siostra
hahaha-no
9427 a704
hahaha-no
6163 6aa0
Reposted fromsosna sosna viakirstenow kirstenow
hahaha-no
hahaha-no
3423 3587
Reposted fromdailylife dailylife viacametrue cametrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl