Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2018

hahaha-no
1994 ebf8
Reposted fromtichga tichga vialubiew0 lubiew0
hahaha-no
6330 cfec 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
hahaha-no
6335 b968 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
hahaha-no
2201 42ff
Reposted fromtichga tichga viakatt katt
hahaha-no
1789 cc03 500
7601 f35c
Reposted frommyry myry viatobecontinued tobecontinued
7331 64e0 500
hahaha-no
Siedziała w taki sposób, że kawałek jej ramienia napierał na kawałek jego ramienia. I nagle poczuł, że w tych kilku centymetrach kwadratowych mieści się cały sens wszechświata
— Nathan Hill - "Niksy"
hahaha-no
5396 e911 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaskynetpizza skynetpizza
hahaha-no
7864 d807 500
Reposted fromMalodobry Malodobry viakatt katt

March 31 2018

hahaha-no
2183 d01f 500
Reposted fromhepi hepi viakatt katt

March 30 2018

hahaha-no
1225 ed34 500
hahaha-no
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares viaepidemic epidemic
hahaha-no
(…) ważniejsze jest to, by kobieta była szczęśliwa niż wierna. Ponieważ kobieta szczęśliwa nie zdradza.
— Fabio Volo - "Czekam na ciebie całe życie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamydiscovery mydiscovery

November 02 2017

hahaha-no

Gdy ktoś się z kimś nie umówi, a chciałby się z nim spotkać, będzie przychodził każdego dnia, o tej samej godzinie, w miejsce, w którym się kiedyś spotykali. Jakby samo miejsce było w stanie sprawić, że ten ktoś przyjdzie. To jest złudna wiara, że miejsca są trwalsze od czasu i śmierci.

— Wiesław Myśliwski 'Traktat o łuskaniu fasoli'
Reposted fromrichardth richardth
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viayourhabit yourhabit
hahaha-no
7133 7556
Reposted fromambermoon ambermoon viayourhabit yourhabit
1970 e0ed 500
Reposted fromGrawlyx Grawlyx viakerosine kerosine
hahaha-no
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!...
— Michaił Bułhakow
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaaliciaem aliciaem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl